דוח שנתי למס הכנסה

דוח שנתי למס הכנסהמי מגיש דוח שנתי למס הכנסה?

דוח שנתי למס הכנסה מחויב להיות מוגש על ידי כל תושב ישראל שגילו עולה על שמונה עשרה שנה, למעט מי שנקבע לו פטור מהגשת הדו”ח.
החוק המחייב את הגשת הדו”ח עובר שינוים רבים ובכל עת נוספים או מוסרים חייבים רבים.

מי מגיש דו”ח שנתי למס הכנסה – רשימה חלקית 

  • שכיר שגובה המשכורת שלו עולה על 613,000 שקלים בשנה ולא נוכה ממנה מס כחוק.
  • שכיר שיש לו יותר ממשכורת אחת והוא לא ערך תיאום מס ומהמשכורת הנוספת נוכה מס במקור בשיעור נמוך מהמס המרבי.
  • עצמאי מעל גיל שמונה עשרה המנהל עסק חייב להגיש דו”ח על כל הכנסה מהעסק, גם אם בפועל היו לו הפסדים מהעסק.
  • יחיד בעל הכנסה מרכוש כמו דמי שכירות או ממכירת רכוש. כדאי לדעת כי גם מכירת מקרקעין אינה פטורה מתשלומי מס.
  • כל מי שיש לו הכנסה מריבית או מניירות ערך. כאשר הרווחתם ממסחר בשוק הון, תידרשו לשלם מס בעת מכירת ניירות הערך.
  • כל מי שיש לו הכנסה נוספת שלא מהעסק או ממשלוח יד כמו למשל שכר סופרים ועוד.
  • כל מי שמחזיק חשבונות בנק בחו”ל מעל למיליון שבע מאות שישים ושמונה שקלים או שמחזיק נכסים בערך של הסכום הזה.

מי מגיש דוח שנתי למס הכנסה – שישה דברים שחשוב לדעת

את הדו”ח השנתי יש להגיש על גבי טופס 1301.
את הטופס יש לשדר באמצעות רשת האינטרנט לאתר של מס ההכנסה ולהגישו גם באופן פיזי לפקיד השומה האחראי על האזור שלכם.

לאחר שידור הדו”ח יש להדפיס אותו בשני העתקים.
עותק אחד יש להגיש למס הכנסה בצירוף כל האישורים הנדרשים ועותק אחד יש לשמור אצלכם.
כאשר אתם מגישים את  הדו”ח באופן פיזי, יש להחתים את פקיד מס ההכנסה בחותמת התקבל.
רק חותמת זו תהווה אסמכתא להגשת הדו”ח במועד.

דו”ח מס הכנסה מרכז את כל המידע על אודות הנישום במהלך שנת הכספים.
שנת הכספים מתחילה בראשון לינואר ומסתיימת בשלושים ואחד בדצמבר.

את הדו”ח יש להגיש עד השלושים באפריל או עד סוף חודש מאי של השנה העוקבת.
אי הגשת הדו”ח בזמן עלולה להביא לחיוב בקנסות ובמקרים חמורים גם לעיקולים ולתביעה משפטית.
אם אינכם יכולים לעמוד בלוח הזמנים המחייב, יש לפנות לפקיד השומה להסביר את סיבת העיכוב ולבקש אורכה.

לאחר הגשת הדו”ח תקבלו טופס שומה שבו יפורט גובה המס שעליכם לשלם.
אם שילמתם מקדמות במשך השנה ומגיעים לכם החזרי מס, הם ישולמו היישר לחשבון הבנק שלכם.

לדו”ח מס ההכנסה יש לצרך נספחים ואישורים רבים וביניהם, פירוט ההכנסות ממשלוח היד, דו”ח רווח והפסד, טופס 106 מכל מקום עבודה שבו הועסקתם במהלך שנת המס, הכנסות מרכוש, מניירות ערך ועוד.

המשיכו לקרוא – הגשת דוח שנתי מס הכנסה